PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH


PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) znajduje się w Smolęcinie.

(GMINA KOŁBASKOWO)

PSZOK przyjmuje odpady komunalne w dniach:

 • wtorek  –    w godz.   6.00 -13.00,
 • czwartek – w godz.  10.00 -17.00,
 • sobota –     w godz.  10.00 -16.00.

Do PSZOK mieszkańcy gminy mogą bezpłatnie zostawić selektywnie zebrane odpady komunalne, w szczególności zaś:

 1. Opakowania ze szkła
 2. Opakowania z papieru i tektury
 3. Odpady wielkogabarytowe
 4. Odpady biodegradowalne (trawa, liście)
 5. Odpady budowlano-remontowe z drobnych remontów (przyjmowana ilość do 1000 kg  od jednego gospodarstwa domowego)
 6. Tekstylia
 7. Zużyte opony
 8. Metale
 9. Tworzywa sztuczne
 10. Rozpuszczalniki
 11. Kwasy
 12. Alkalia
 13. Odczynniki fotograficzne
 14. Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy, insektycydy)
 15. Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
 16. Urządzenia zawierające freony
 17. Oleje i tłuszcze
 18. Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
 19. Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
 20. Przeterminowane leki
 21. Baterie i akumulatory
 22. Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
 23. Drewno zawierające substancje niebezpieczne.

UWAGA! PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne  oraz inne odpady z gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie gminy Kołbaskowo, z przeznaczeniem do utylizacji lub odzysku.

ZASADY OGÓLNE :

 1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK.
 2. Przyjęcia dokonuje się po weryfikacji zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia itp.
 3. Dostarczone przez mieszkańca Gminy Kołbaskowo odpady, PSZOK przyjmuje nieodpłatnie w ilościach zużywanych w gospodarstwach domowych.
 4. Wszyscy korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania poleceń pracownika punktu.

 

USTALENIA SZCZEGÓŁOWE :

 1. PSZOK przyjmuje odpady tylko od mieszkańców gminy Kołbaskowo po okazaniu dowodu osobistego.
 2. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane oraz opakowane i opisane.
 3. Do PSZOK przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
  1) Opakowania ze szkła
  2) Opakowania z papieru i tektury
  3) Odpady wielkogabarytowe
  4) Odpady biodegradowalne (trawa, liście)
  5) Odpady budowlano-remontowe z drobnych remontów (przyjmowana ilość do 1000 kg  od jednego gospodarstwa domowego)
  6) Tekstylia
  7) Zużyte opony
  8) Metale
  9) Tworzywa sztuczne
  10) Rozpuszczalniki
  11) Kwasy
  12) Alkalia
  13) Odczynniki fotograficzne
  14) Środki ochrony roślin I i II klas toksyczności (bardzo toksyczne i toksyczne np. herbicydy,  insektycydy)
  15) Lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć
  16) Urządzenia zawierające freony
  17) Oleje i tłuszcze
  18) Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice zawierające substancje niebezpieczne
  19) Detergenty zawierające substancje niebezpieczne
  20) Przeterminowane leki
  21) Baterie i akumulatory
  22) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne
  23) Drewno zawierające substancje niebezpieczne.
 4. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane oraz zanieczyszczone innymi odpadami.
 5. Opakowania odpadów niebezpiecznych, zwłaszcza płynnych, powinny być nieuszkodzone, szczelne.
 6. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania dostarczonych odpadów w przypadku:
  stwierdzenia przez pracownika PSZOK, że dostarczone odpady nie znajdują się w wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, stwierdzenia zanieczyszczeń dostarczonych odpadów, stwierdzenia braku opisu identyfikacji odpadów,

Wykaz PODMIOTÓW ZBIERAJĄCYCH ZUŻYTY SPRZĘT ELEKTRYCZNY I ELEKTRONICZNY POCHODZĄCY Z GOSPODARSTW DOMOWYCH w najbliższej okolicy naszego osiedla Przecław – Zielone Pole w Przecławiu.