RODO


KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym RODO informujemy osoby będące i niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują tytuły prawne do lokali lub roszczenie o ustanowienie prawa do lokalu bądź faktycznie użytkujące lokal mieszkalny, użytkowy lub garaż w nieruchomościach zarządzanych przez Spółdzielnię Mieszkaniową „PRZECŁAW – ZIELONE POLE”, że:

1. Administratorem Danych Osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „PRZECŁAW – ZIELONE POLE” w Przecławiu wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Szczecin-Centrum w Szczecinie, XII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem KRS 0000177351, NIP: 8521014322, REGON: 810446795,
Dane kontaktowe:
adres siedziby: PRZECŁAW 81 A/2, 72-005 PRZECŁAW
telefon centrala: 91 48 22 733,
e-mail sekretariat@zielonepole.pl

2. W sprawach związanych z Państwa danymi osobowymi proszę kontaktować się z Inspektorem Ochrony Danych.
Dane kontaktowe:
PRZECŁAW 81 A/2, 72-005 PRZECŁAW
e-mail: iod@zielonepole.pl

3. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. c) i f) RODO w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w celu realizacji zadań ustawowych i statutowych oraz do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią.

4. Przetwarzanie danych osobowych odbywa się w szczególności na podstawie:
– ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze,
– ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych,
– ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali,
– ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym
zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego,
– ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,
– ustawy z dnia z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane,
– ustawy z dnia z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne,
– ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków,
– ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
– Kodeksu postępowania cywilnego,
– Kodeksu cywilnego,
– Statutu i regulaminów Spółdzielni.

5. W trakcie przetwarzania dane osobowe mogą być ujawniane odbiorcom: osobom upoważnionym oraz podmiotom, które wykażą podstawę prawną oraz prawnie uzasadniony interes.

6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.r.

7. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze i jego usprawiedliwionego prawnie interesu zgodnie z realizacją celu i przedmiotem działalności do czasu jej ustania oraz dochodzenia lub obrony roszczeń.

8. Posiadają Państwo prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wniesienia uzasadnionego sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

9. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z realizacją celów i prowadzonym przez niego przedmiotem działalności.

11. Administrator nie będzie podejmował wobec Państwa zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

12. Informacje zawarte w klauzuli mają zastosowanie od dnia 25 maja 2018 r.